Buggeland Skole

Adresse: Sandnes Kommune
Byggherre: Sandnes Kommune
Prosjektet omfatter: Nybygg – barneskole
Areal: 6000 kvm
Status: Ferdigstilt 2007
Foto/Ill.: Monica Larsen

Buggeland skole ligger 50m øst for de gamle vanntankene på Buggeland. Tomten benevnes som O4 på reguleringsplan 98129. Skolen er planlagt som B14 skole (2 paralleller barneskole) med gymnastikksal og rom for SFO. Skolen er organisert langs et nord-sør gående fellesareal (”allmenning”). Bygget har 4 plan, i hovedsak lagt som halvplan mot hverandre. To heiser knytter sammen alle plan. Undervisningsarealer er lagt øst for allmenning, i to etasjers paviljonger på plan 2 og 4. Hver paviljong har areal for tre baser (trad. klasser) på hvert plan. Etasjearealene for basene er forkjøvet et halvt plan opp og et halvt plan ned i forhold til allmenningsnivået. Et amfi/trapp forbinder baseareal med allmenning. Basearealene er organisert som et sammenhengende areal, med skillevegger i skyvefelt. Arealet kan således deles i tre, eller brukes mer eller mindre samlet. I hvert baseareal er det i tillegg adkomst direkte utenfra inn i garderobe, fellesareal med grupperom, wc, etc. Det er arbeidsplasser for lærere direkte knyttet til hver base. Arealet er utvidet fra 4 til 6 m2 pr. lærer for å gi tilfredsstillende kapasitet når lærerne får økt tilstedværelse på skolen. 6-åringer og SFO er plassert i paviljong mot sør, direkte mot lekeareal for de minste. Selve allmenningen (på plan 3) er I hovedsak et åpent areal, men her ligger også mediatekarealene for de enkelte undervisningspaviljonger. Disse har form som frittliggende ”studiebokser”. Forøvrig er allmenningen organisert slik at den skal fungerer som et daglig ”byrom”, og gi rom for spesielle arrangementer ved skolen. Vest for allmenningen ligger spesialrommene kunst & håndverk, gymnastikk, musikk og heimkunnskap. Administrasjon med personalarealer ligger nordvest i bygget som egen enhet, og med besøksinngang direkte mot resepsjon. Helsesøster, vaktmester og tekniske rom er plassert på plan 1 mot nord. Planløsningen er tilrettelagt for utvidelse til B21 skole.