Indre Arna

Navn på prosjekt: Indre Arna
Adresse: 5262 Arnatveit
Byggherre: Bergen kommune
Hva prosjektet omfatter: Byutvikling i Indre Arna
Areal: 300 000 kvm
Status: Pågående
Samarbeidspartnere: Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Foto/Illustrasjon kreditering: Fortunen AS
Prosjekt for byutvikling i Indre Arna har som mål å utvikle bygden til en komplett småby med et mangfoldig by- og bomiljø, korte gangavstander mellom viktige målpunkt og med gode byrom og møteplasser. Denne byutviklingen kan i stor grad bygges opp omkring sykkel og gange som et av de viktigste fremkomstmidlene, enten en har lokale målpunkt eller skal nå toget. Fylling i Arnavågen er tatt opp i planprogrammet til områdeplanen som en mulighet for byvekst i Arna. Vi ser dette som en naturlig og viktig del av byutviklingen, som også kan bøte på uheldige landskapsinngrep som er gjort her. Garnesvegen ligger i dag langs en stor dominerende fjellskjæring mellom rundkjøringene ved Øyrane torg og Indre Arna-vegen. Parallelt følger gang- og sykkelvegen langs sjøen. Denne traséen oppfattes som vindeksponert og ødslig. En ny boligby i Arnavågen vil bidra til å skape offentlig tilgang til sjøen på en helt annen måte enn dagens situasjon, som er dominert av en lang plastring som hverken er egnet tilkomst fra sjø- eller landsiden. Øyrane torg ligger i dag ganske aleine på sjøsiden av jernbanelinjen. Byutviklingen bør ha en form som gjør det naturlig å innlemme Øyrane torg i en kvartalsstruktur, som knytter seg til den nye boligbyen i Arnavågen, og som tilfører nye gode byrom, allmenninger og parkdrag med forbindelse til sjøen.