Udlabu

Adresse: Hardangervegen, Voss
Byggherre: Voss kommune
Prosjektet omfatter: Mulighetsstudie
Areal: 7500 m2
Status: Ferdigstilt 2016
Foto/IllustrasjonFortunen AS

Mulighetsstudiet foreslår organisering av den totale bygningsmassen på tomten, på bakgrunn av behov for omsorgssenter og brannstasjon. Målsettingen er å få en utforming med gode og tjenlige kvaliteter, samtidig som løsningen skal være arealeffektiv. Gjennom tomten går det en høgspentlinje som legger stor begrensning på utnyttelsen av tomten, og er dermed en vesentlig premissgiver for utbygging. Andre viktige premisser for oppdraget var:
– legge til rette for både bofellesskap og selvstendige boenheter med mulighet for oppfølging og bruk av fellesfunksjoner
– ulike brukergrupper og funksjoner må kunne skjermes for hverandre
– få et inkluderende omsorgstun som også involverer nabolaget, tilby forsamlingslokaler og aktivitetstilbud som feks kafè/matservering og trening
– legge til rette for størst mulig samarbeid om funksjoner mellom brannstasjon og pleie/omsorg
– minst mulig overflateareal til parkering.