Varsel om oppstart av detaljregulering

Bergen, 23.09.2019 Vår ref. 17-06
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12–8 blir det varslet om oppstart av detaljregulering for:
Årstad, gnr. 159, bnr. 92, m.fl. Delfelt S23 Mindemyren.

Detaljregulering
Reguleringsplan er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. En detaljregulering er en type reguleringsplan. I dette tilfellet er det en privat forslagsstiller (grunneier og tiltakshaver) som tar initiativ og utarbeider et planforslag. Planforslaget sendes til kommunen som tar over ansvaret for saksbehandlingen.
Det er avholdt veiledningsmøte med plan- og byggningsetaten i Bergen kommune, som er positive til igangsetting av planarbeid.

Forslagstiller og plankonsulent
Forslagstiller er Laksevåg Holding AS og FG Eiendom AS.
Plankonsulent er Fortunen arkitektur AS.

Planområdet
Planområdet har en størrelse på ca. 7 daa og ligger ved Fabrikkgaten på Kronstad. I gjeldene KPA 2018 er området satt av til sentrumskjerne og sentrumsområde. I gjeldende kommunedelplan, Områderegulering Mindemyren, er området satt av til sentrumsformål med benevnelse S22 og S23.
Oversiktskart med plangrense er som vist i figuren over. Endringer av planomfang kan forekomme.
Planområdet omfatter i hovedsak gnr. 159 bnr. 91, 92 og 94. Deler av gnr. 159 bnr. 80, 89, 111, 138, 444 er inkludert for å sikre gode forbindelser, offentlige plassdannelser og trafikksikkerhet. Gnr. 159 bnr. 113-125 (område S22) er inkludert i planområdet for å sikre en helhetlig plan, og er et innspill fra Bergen Kommune. S22 kan bli tatt ut av planen igjen.

Formålet
Formålet med planen er å legge til rette for fortetting med bolig og tilhørende uteareal, og noe næring på bakkeplan mot Fabrikkgaten. Villaene i Fabrikkgaten nr. 11 og 13 skal bevares.
Området grenser til Fabrikkgaten i nord, Inndalsveien i øst og traséen for den nye bybanen mot Fyllingsdalen i sør. Fra planområdet blir det kort avstand til et av Bergens største kollektivknutepunkt, krysingen mellom to bybanespor. Hovedtrasé for sykkel ligger like ved i Fjøsangerveien og ny sykkeltrasé er planlagt langs den nye bybanen. Høyskolen på Vestlandet avd. Bergen ligger 200m unna.

Vurdering konsekvensutredning
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader
Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet, skal sendes til Fortunen arkitektur AS skriftlig eller elektronisk.

Frist for merknader til planarbeidet er 04.11.2019.

Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende som vi tar i mot vil bli sendt inn til kommunen sammen med planforslaget.

Fortunen arkitektur AS
Torgallmenningen 7
5014 Bergen
Tlf: 55366600
arkitekter@fortunen.no

For mer informasjon ta kontakt med Fortunen arkitektur AS per e-post eller telefon.

Under følger varslingsbrev slik det er sendt ut til grunneiere, berørte parter og høringsinstanser og referat fra oppstartsmøte.

Se kunngjøring

Se referat fra oppstartsmøte