Nygård plangrense

Varsel om oppstart av privat planarbeid: Nygård

I medhold av plan – og bygningslovens § 12-3 blir det varslet om oppstart for arbeid med detaljregulering for Nygård barnehage gnr.161, bnr.21, Lyngdal kommune. Nygård barnehage skal utvides og tomten er i dag uregulert, formålet blir å regulere tomten til barnehage.
I medhold av plan- og bygningsloven § 4-1 blir planprogrammet lagt ut til høring i forbindesle med varsel om oppstart.

Kunngjøring Nygård

Forslag til planprogram