kart_kunngjøring_nabovarsel_heimeside

Varsel om oppstart for arbeid med detaljregulering: Laksevåg

I medhold av plan- og bygningsloven § 12–8 blir det varslet om oppstart for arbeid med detaljregulering for:

Laksevåg, gnr. 154, bnr. 126, m.fl., Aktivitetshall (teig 260674585)
Bergen kommune. Omregulering fra kontor/industri til idrettsanlegg.

Planområdet er ca. 11,7 daa og er i gjeldene kommuneplan avsatt til bebyggelse og anlegg – blandet. Området er i gjeldende plan detaljregulert til formålene boligområde, offentlig barnehage og kontor/industri (plan-ID 17140000). Gjeldende reguleringsplan vil erstattes av ny reguleringsplan. Formålet med detaljreguleringen er å omregulere området avsatt til kontor/industri til idrettsformål – aktivitetshall. Eksisterende bygg innenfor området regulert til kontor/industri vil beholdes, men ønskes å gjøres om til fysisk allaktivitetshus (FYSAK), øvrige arealformål i gjeldende plan videreføres. Tiltakshavere er Bergen kommune – etat for utbygging, og plankonsulent er Fortunen as.

Innspill/uttale til oppstart av planarbeid kan sendes innen  3.3. 2016  til:  arkitekter@fortunen.no  eller

Fortunen as
Torgallmenningen 7
5014 Bergen

Alle dokumenter, merknader og liknende som vi tar i mot vil følge Planforslaget når vi oversender til kommunen for behandling og vedtak.

Se kunngjøring